10.10.2021

Избирателна активност към 12:30 часа

ОИК -Димово Брой секции за гласуване в изборния ден Отворени секции Общ брой избиратели по избирателен списък Гласували избиратели Край на изборния ден (Приключило гласуване в 20:00 ч. или продължава)
               
КМЕТСТВО/ОБЩИНА – Арчар/Димово       10,00 часа 12,30 часа 17,30 часа 20,00 часа
брой 4 4 2132 105 417    
%       4,92% 19,56% 0,00%  
10.10.2021

Избирателна активност към 17:30 часа

ОИК -Димово Брой секции за гласуване в изборния ден Отворени секции Общ брой избиратели по избирателен списък Гласували избиратели Край на изборния ден (Приключило гласуване в 20:00 ч. или продължава)
               
КМЕТСТВО/ОБЩИНА – Арчар/Димово       10,00 часа 12,30 часа 17,30 часа 20,00 часа
брой 4 4 2132 105 417 921  
%       4,92% 19,56% 43,20%  
10.10.2021

Край на изборния ден

ОИК -Димово Брой секции за гласуване в изборния ден Отворени секции Общ брой избиратели по избирателен списък Гласували избиратели Край на изборния ден (Приключило гласуване в 20:00 ч. или продължава)
               
КМЕТСТВО/ОБЩИНА – Арчар/Димово       10,00 часа 12,30 часа 17,30 часа 20,00 часа
брой 4 4 2132 105 417 921 1042
%       4,92% 19,56% 43,20%  
10.10.2021

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО СЕЛО АРЧАР

РЕШЕНИЕ №57/10.10.2021 г.

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

община ДИМОВО

област ВИДИН

 

ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО

 

Днес, 10.10.2021 г., в 23:20 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: кметство село Арчар, област Видин, на втори тур

ВЕСЕЛИНА КИРИЛОВА ДАНАИЛОВА

(собствено, бащино и фамилно име)

 

ЕГН ................., издигнат от МК НОВОТО ВРЕМЕ,

(наименование на партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет)

получил 575 действителни гласове.

 

04.10.2021

Допуска до участие във втори тур:

Допуска до участие във втори тур:

-Веселина Кирилова Данаилова издигнат от МК ,,НОВОТО ВРЕМЕ“ получила 400 действителни гласове.

-Георги Илиев Стоянов издигнат от ПП ,,Движение България на гражданите“ получил 301 действителни гласове.

03.10.2021

Избирателна активност към 12:30 часа

ОИК -Димово Брой секции за гласуване в изборния ден Отворени секции Общ брой избиратели по избирателен списък Гласували избиратели Край на изборния ден (Приключило гласуване в 20:00 ч. или продължава)
               
КМЕТСТВО/ОБЩИНА – Арчар/Димово       10,00 часа 12,30 часа 17,30 часа 20,00 часа
брой 4 4 2133 109 410    
%       5,11% 19,22% 0,00%  
03.10.2021

Избирателна активност към 17:30 часа

ОИК -Димово Брой секции за гласуване в изборния ден Отворени секции Общ брой избиратели по избирателен списък Гласували избиратели Край на изборния ден (Приключило гласуване в 20:00 ч. или продължава)
               
КМЕТСТВО/ОБЩИНА – Арчар/Димово       10,00 часа 12,30 часа 17,30 часа 20,00 часа
брой 4 4 2133 109 410 782  
%       5,11% 19,22% 36,66%  
03.10.2021

Край на изборния ден.

ОИК -Димово Брой секции за гласуване в изборния ден Отворени секции Общ брой избиратели по избирателен списък Гласували избиратели Край на изборния ден (Приключило гласуване в 20:00 ч. или продължава)
               
КМЕТСТВО/ОБЩИНА – Арчар/Димово       10,00 часа 12,30 часа 17,30 часа 20,00 часа
брой 4 4 2133 109 410 782 964
%       5,11% 19,22% 36,66%  45,19%
10.10.2021

Избирателна активност към 10:00 часа

ОИК -Димово Брой секции за гласуване в изборния ден Отворени секции Общ брой избиратели по избирателен списък Гласували избиратели Край на изборния ден (Приключило гласуване в 20:00 ч. или продължава)
               
КМЕТСТВО/ОБЩИНА – Арчар/Димово       10,00 часа 12,30 часа 17,30 часа 20,00 часа
брой 4 4 2132 105      
%       4,92% 0,00% 0,00%  
03.10.2021

Избирателна активност към 10:00 часа

ОИК -Димово Брой секции за гласуване в изборния ден Отворени секции Общ брой избиратели по избирателен списък Гласували избиратели Край на изборния ден (Приключило гласуване в 20:00 ч. или продължава)
1 2 3 4 5 6 7 8
КМЕТСТВО/ОБЩИНА – Арчар/Димово       10,00 часа 12,30 часа 17,30 часа 20,00 часа
брой 4 4 2133 109      
%       5,11% 0,00% 0,00%  
02.10.2021

Гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

ОПРЕДЕЛЯ Избирателни секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването за произвеждане на изборите за кмет на кметство на 03 октомври 2021 година, както следва:

Секция № 051600021 с. Арчар – Старо училище

Секция № 051600022 с. Арчар – квартал „ Бабуя“;

Секция № 051600023 с.Арчар – ОУ „ Христо Ботев“ ;

Секция № 051600027 с.Арчар – ПСИК;

 

ОПОВЕСТЯВА телефон 09341 22-60 в община Димово, на който могат да правят заявки за помощ в изборния ден на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването. Заявленията се приемат всеки работен ден до 22.09.2021 г. от 8:30 – 12:30 и 13:00 – 17:00 часа.

В помещенията на СИК да се изградят кабини с размери не по – малки от 210/170 см., вход не по – тесен от 90 см. и равен плот не по – висок от 85 см.

27.08.2021

ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Във връзка с писмо изх № МИ-15-326 от 18.09.2019г. на ЦИК, ОИК Димово публикува Указания относно обработването и защитата на личните данни и информационен лист ,както следва :

 

УКАЗАНИЯ ЗА ОБЩИНСКИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

 

ПРИ ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ЧАСТИЧНИТЕ ИЗБОРИ  ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. АРЧАР НА 03.10.2021  Г.

 

Общинската избирателна комисия /ОИК/ е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите на ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. АРЧАР НА 03.10.2021  Г.

Членовете на ОИК обработват личните данни по реда и условията, определени от Изборния кодекс /ИК/„ Законът за защита на личните данни /ЗЗЛД/ и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.

ОИК прилага предвидените в ИК и указаните от ЦИК изисквания за съхранение и достъп до изборните книжа и други мерки, които гарантират сигурността на обработването на лични данни.

Всички лични данни с цел произвеждане на изборите ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. АРЧАР НА 03.10.2021  Г.

 се обработват от ОИК, без да се иска и без да е необходимо съгласие от избирателите и другите субекти на лични данни.

Лични данни са: имена, ЕГН/ЛН, адрес, данни по документ за самоличност, разрешение за пребиваване на чужденец, подпис и други, ако всичките са предвидени в ИК.

Обработване на лични данни от ОИК за целите на изборния процес е:

Регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети;

Приемане на списъци на избирателите, подкрепящи регистрацията на независими кандидати за, кмет на кметство;

Регистрация на кандидатските листи на парти, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети;

Назначаване на членове на секционните избирателни комисии;

Издаване на удостоверения на застъпниците на кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети;

Приемане и работа с избирателни списъци;

Приемане и обработване на жалби и на сигнали;

Вписване на имената и ЕГН на лицата, получили копие от протокола на ОИК;

Вписване на имената на застъпниците на кандидатски листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в регистъра на застъпниците и публикуването на имената на застъпниците в публичния регистър на ОИК.

Субекти на лични данни са: избирателите, членовете на СИК, застъпниците и представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети и кандидатите.

ОИК публикува на интернет страницата си списъка на упълномощените представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, като заличава съответните лични данни.

Забрани:

Забранява се използването на личните данни, събиране, обработвани и съхранявани в процеса на работата на ОИК, за цели, различни от тези, определени в ИК.

Забранява се копирането, сканирането или заснемането по всякакъв друг начин на документи за самоличност, избирателни списъци и други документи с лични данни.

Забранява се на ОИК, извън случаите, определени в ИК, да предават или разпространяват по какъвто и да е било начин лични данни, до които са имали достъп, във връзка с изборния процес.

Застъпниците, наблюдателите и представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, и кандидатите, нямат достъп до личните данни, вписани в избирателните списъци, както и във всички други изборни книжа на ОИК, съдържащи лични данни.

Нарушения на сигурността на лични данни е всяко действие на обработване на лични данни, извън целите, реда, условията и начините на обработване, посочени в ИК.

При установяване на нарушения на сигурността на личните данни председателят на ОИК или определен от него член на ОИК информира без забавяне служителя по защита на личните данни на ЦИК на електронната поща [email protected] Последният в срок от 72 часа от получаване на уведомлението от ОИК уведомява Комисията за защита на личните данни.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Информационен лист относно обработването от ОИК на лични данни в изборите

 

ОИК № 0516, с адрес: гр. Димово, ул. „Георги Димитров” № 137, Заседателна зала на Общинска Администрация, ет. 2, е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. АРЧАР НА 03.10.2021  Г.

 

ОИК обработва личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс /ИК/. Законът за защита на личните данни /ЗЗЛД/ и Общия регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.

 

ОИК обработва лични данни на следните субекти: избиратели, членове на СИК, застъпници и представители на партии, местни коалиции, коалиции и инициативните комитети и кандидати. Личните данни се обработват в изпълнение на законово задължение и официални правомощия, предвидени в ИК.

Личните данни се съхраняват от ОИК до предаването им на съответната общинска администрация. След предаването им личните данни се съхраняват от общинската администрация до произвеждането на следващите избори от същия вид.

Личните данни не се разкриват в трета държава или международна организация.

Субектите на лични данни имат право на информация, достъп или корекция на личните данни, които се отнасят до тях.

При твърдения за незаконосъобразно обработване на лични данни, субектите на лични данни имат право да подадат жалба до КЗЛД или до компетентния Административен съд.

ОИК не извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

За контакт с длъжностното лице по защита на данните можете да се обърнете на имейл: [email protected]

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 60 / 13.10.2021

  относно: Постъпила жалба с вх.№ 40/13.10.2021 г. от Олга Георгиева Владимирова, кандидат за кмет на Кметство Арчар срещу публикация в сайта на Канал 7 от Христо Гешов.

 • № 59 / 10.10.2021

  относно: Упълномощаване на трима членове на общинската избирателна комисия Димово, предложени от различни партии и коалиции, за прeдаването на избирателни списъци от гласуването на частичните избори за кмет на кметство Арчар на 10.10.2021г.в ГД „ГРАО” – Видин.

 • № 58 / 10.10.2021

  относно: Упълномощаване членове на Общинска избирателна комисия Димово, които да предадат в Централната избирателна комисия - София протоколите, записващите технически устройства и другите книжа на Централната избирателна комисия съгласно чл.457 от ИК от гласуването на втори тур на частичните избори за кмет на кметство Арчар на 10.10.2021г.

всички решения